Mục tiêu chương trình

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

THÂM

TÂM

TRÍ

Chương trình mầm non FBT hướng đến giáo dục trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi phát triển cân bằng cả THÂN, TÂMTRÍ, phát huy và rèn luyện các năng lực: năng lực sống, năng lực vượt khó – thích ứng, năng lực học tập – khám phá, năng lực phát triển và sáng tạo hướng tới hình thành và phát triển toàn diện tiền đề về nhân cách và sẵn sàng tâm thế vào lớp 1.

 
Tư vấn ngay